ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT MANAGEMENT

Artikel 1.        Algemene bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1. Refitters:  Refitters B.V.

2. Opdrachtgever:  de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die aan Refitters  opdraagt werkzaamheden te verrichten.

3. Projectmanagement opdracht:  de schriftelijke overeenkomst waarin de opdrachtgever aan Refitters  opdraagt tot het begeleiden en coördineren van het geheel van activiteiten die nodig zijn voor het tot stand brengen van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

4. Project:  het geheel van activiteiten, waaronder de aan Refitters opgedragen werkzaamheden, nodig voor het tot stand brengen van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

5. Object:   in het kader van het project te realiseren product van stoffelijke aard.

Artikel 2.        Toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle projectmanagement opdrachten tussen Refitters  en een opdrachtgever, alsmede op alle handelingen welke gericht zijn op de totstandkoming

en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.            

Artikel 3.        Grondslag voor de offerte

De grondslag voor de offerte is de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever

staat ervoor in dat het aan Refitters  alle relevante informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt.

Artikel 4.        Inhoud van de projectmanagement opdracht

1.      De projectmanagement opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Refitters  is overeengekomen.

2.      In de projectmanagement opdracht wordt, tenzij door partijen anders is overeengekomen, aangegeven:

– een duidelijke omschrijving van het project, alsmede de aard en de omvang van

  de werkzaamheden die aan Refitters  zijn opgedragen;

– de aard en omvang van het object;

– de projectverantwoordelijke en de projectleider binnen Refitters;

– de afgevaardigde van de opdrachtgever, die zal optreden als aanspreekpunt;

– de periode waarop de opdracht betrekking heeft;

– het honorarium en hetgeen daaronder valt;

– de betalingstermijnen;

– de bevestiging dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, bij de opdracht zijn

  verstrekt en de mededeling dat aan de opdrachtgever te allen tijde op verzoek een extra

  exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt zal worden.

Artikel 5.        Totstandkoming en voltooiing van de opdracht

1.      De overeenkomst is tot stand gekomen indien een schriftelijk aanbod daartoe van Refitters  door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard of uit gedragingen van de opdrachtgever gebleken aanvaarding van het aanbod van Refitters.

2.      De projectmanagement opdracht is voltooid op het moment dat het object voldoet aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen, vastgelegd in een opleveringsprotocol.

3.      De projectmanagement opdracht wordt in financiële zin geacht te zijn voltooid zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Refitters  hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 6.        Verplichtingen van Refitters 

1.      Refitters  zal de projectmanagement opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en haar diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten.

2.      Refitters  zet zich er voor in om de periode voor uitvoering, als gesteld in de projectmanagement opdracht, niet te overschrijden.

3.      Refitters  zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de projectmanagement opdracht met een interval van hoogstens 30 dagen of zoveel minder als nodig dan wel gewenst.

4.      Refitters  zal de opdrachtgever tijdig opmerkzaam maken op de financiële gevolgen en risico’s voortvloeiend uit keuzes en beslissingen van de opdrachtgever binnen het kader van de projectmanagement opdracht.

5.      Refitters  zal de opdrachtgever tijdig inlichten over de financiële gevolgen en risico’s, voortvloeiend uit het stellen van andere of meer eisen dan in de projectmanagement opdracht vermeld, uit het uitstellen of wijzigen van beslissingen of uit het optreden van omstandigheden waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.

Artikel 7.        Verplichtingen van de opdrachtgever

1.      De opdrachtgever dient aan Refitters  tijdig alle inlichtingen, gegevens en beslissingen te verstrekken, die nodig zijn om de projectmanagement opdracht naar behoren te vervullen en voltooien.

2.      Indien Refitters  daarom verzoekt stelt de opdrachtgever tevens medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking, die bij de werkzaamheden van Refitters  betrokken (zullen) zijn, evenals een eigen werkruimte met telefoonaansluiting op de eigen locatie (kosteloos) en desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

3.      De opdrachtgever dient de aan Refitters  verschuldigde bedragen uiterlijk op de daarvoor in de betalingsregeling overgekomen, dan wel de in de declaraties aangegeven tijdstippen te voldoen.

4.      De opdrachtgever stelt tijdig aan Refitters  een exemplaar van het programma van eisen beschikbaar.

5.      Klachten over de wijze van uitvoering van de projectmanagement opdracht of de termijn waarop Refitters  de opgedragen werkzaamheden verricht zullen door de opdrachtgever terstond, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van Refitters  worden gebracht.

Artikel  8.       Personeel

1.      Refitters  kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de projectmanagement opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de projectmanagement opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Refitters  plaatsvinden.

2.      Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de projectmanagement opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de projectmanagement opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, zonder de goedkeuring van de wederpartij.

Artikel  9.       Inschakelen van derden

1.      Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Refitters  geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

2.      Bij aanbesteding zal, indien gewenst, ook een door de opdrachtgever gekozen partij worden benaderd.

3.      Indien de projectmanagement opdracht met zich brengt, dat Refitters  voor de vervulling hiervan zijn werkzaamheden moet afstemmen op die van door de opdrachtgever ingeschakelde derde partijen, zal de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en tegen welke vergoeding.

Artikel 10.      Tarieven, kosten en betalingsvoorwaarden

1.      Bij het honorarium en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet expliciet als inbegrepen zijn vermeld kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Refitters  noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend, doch niet binnen zes maanden na opdrachtondertekening. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

2.      Honorarium en kosten als bedoeld in lid 1 bedoeld worden bepaald op basis van de werkelijk gemaakte (desgewenst gespecificeerde) kosten, voortgang van de werkzaamheden, of anderszins voor zover in de overeenkomst tot opdracht vastgelegde afspraken.

3.      Het honorarium en de kosten zoals in lid 1 genoemd, welke niet in het taakstellend honorarium zijn inbegrepen, worden bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

4.      Na de vervaldag bedoeld in lid 3. heeft Refitters  de mogelijkheid de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien betaling niet tijdig geschiedt is Refitters  bevoegd de nakoming van haar verplichtingen zonder nadere aankondiging op te schorten.

5.      De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het blijkens de declaratie van Refitters  verschuldigde. Refitters  is uitsluitend bereid bij twist over (de hoogte van) een declaratie des verzocht medewerking te verlenen aan de storting van het door de opdrachtgever betwiste bedrag op de rekening derdengelden van de door Refitters  aan te wijzen advocaat of notaris, totdat door geschilbeslechting of een vaststellingsovereenkomst van partijen komt vast te staan wie van partijen op welk deel van het gestorte bedrag aanspraak kan maken.

6.      Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De storting op een rekening derdengelden als bedoeld in het voorgaande lid doet het verzuim van de opdrachtgever niet eindigen of opschorten.

7.      Indien de projectmanagement opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

8.      Indien in de projectmanagement opdracht geen afspraak is gemaakt betreffende de termijnen van de honorering van opdrachtgever aan Refitters, wordt steeds na twee weken door de opdrachtgever aan Refitters  naar rato van de voortgang van de werkzaamheden betaald.

9.      Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig zijn verricht, heeft Refitters  met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente.

Artikel 11.      Wijziging van de projectmanagement opdracht, c.q. meerwerk

1.      De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van het project kan worden beïnvloedt indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van het project en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

2.      Indien de opdrachtgever in geval van een projectmanagement opdracht, na goedkeuring van eerder door Refitters  voorgestelde ontwerpen of gedane adviezen, wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het object stelt, worden de daardoor nodige werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.      Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Refitters dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

4.      Op deze kosten is de betalingsregeling als gesteld in art. 10 van toepassing.

Artikel 12.      Tussentijdse beëindiging van de projectmanagement opdracht

1.      Partijen kunnen de overeenkomst voor de voltooiing van het project of de duur waarvoor de projectmanagement opdracht is verleend tijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

2.      Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Refitters  vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, bestaande uit honorering naar de stand van de werkzaamheden, een vergoeding voor de kosten voortvloeiende voor reeds aangegane verbintenissen met derden voor de vervulling van de onderhavige projectmanagement opdracht, van bijkomende kosten en van andere te maken kosten die in verband staan met de uitvoering respectievelijk beëindiging van de projectmanagement opdracht.

3.      De opdrachtgever betaalt aan Refitters  naast bovenstaande kosten bovendien 10% van het resterende deel van de opdrachtsom. Refitters  is bevoegd vergoeding van haar werkelijke schade als gevolg van de tussentijdse opzegging te verlangen, respectievelijk de opdrachtgever een beperking tot die werkelijke schade verlangen, indien haar schade meer dan 150%, respectievelijk minder dan 50% bedraagt van het hierboven genoemde 10%-forfait

4.      Lid 3 geldt niet wanneer de projectmanagement opdracht tussentijds is beëindigd wegens een aan Refitters  toe te rekenen ernstige tekortkoming in de nakoming en evenmin wanneer de projectmanagement opdracht door Refitters  wordt beëindigd, met uitzondering van de gevallen waarin de beëindiging is te wijten aan een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever.

5.      Refitters  kan de projectmanagement opdracht in ieder geval na twee maanden ontbinden ingeval van eigen overmacht, ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of wegens gewichtige redenen. Gronden voor overmacht vormen onder andere watersnood, overstroming, brand, stroomstoring, (burger)oorlog, staking, overlijden en natuurrampen als hevige storm en blikseminslag.

6.      Refitters  is gehouden de schade als gevolg van beëindiging van de projectmanagement opdracht te beperken, indien en voor zover dat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze gevergd mag worden, gelet op onder meer de daaraan verbonden kosten en de grond voor de beëindiging.

7.      Ingeval van tussentijdse beëindiging van de projectmanagement opdracht, is het bepaalde in artikel 15 betreffende de intellectuele eigendom van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13.      Ontbinding wegens faillissement of surseance van betaling

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de

bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de projectmanagement opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, desgewenst onder voorbehoud van rechten.

Artikel 14.      Onderbreken van de projectmanagement opdracht

1.      De opdrachtgever kan Refitters  gelasten de uitvoering van de projectmanagement opdracht te onderbreken. Zij is verplicht dit schriftelijk aan Refitters  op te dragen.

2.      Ingeval van onderbreking van de projectmanagement opdracht is de opdrachtgever gehouden alle kosten die Refitters  maakt en alle schade die Refitters  als gevolg van de onderbreking lijdt (met inbegrip van de kosten van het opnieuw opstarten), te vergoeden. Hierin is tevens inbegrepen de gedwongen werkeloosheid van medewerkers van Refitters mocht zulks zich voordoen.

3.      Lid 2 is ook van toepassing indien Refitters  gedwongen is de werkzaamheden te onderbreken als gevolg van omstandigheden die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 15.      Intellectuele eigendom

1.      Ontwerpen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de projectmanagement opdracht, zijn en blijven eigendom van Refitters . Openbaarmaking en verveelvoudiging kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Refitters  .

2.      De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de projectmanagement opdracht.

3.      De opdrachtgever heeft het recht het in de projectmanagement opdracht omschreven object tot stand te brengen naar het ontwerp van Refitters, zonder tussenkomst en goedkeuring van haar, indien:

a.      de projectmanagement opdracht is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming of door liquidatie van Refitters,

b.      Refitters de projectmanagement opdracht beëindigt op andere gronden dan een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of een door deze gegeven gewichtige reden.

4.      Indien de projectmanagement opdracht tussentijds wordt beëindigd en lid 3 niet van toepassing is, dienen de ontwerpen en overige intellectuele eigendommen van Refitters  binnen 24 uur na de beëindiging van de projectmanagement opdracht worden geretourneerd aan Refitters.

Artikel 16.      Vertrouwelijkheid

1.      Refitters  is verplicht tot geheimhouding van alle informatie over en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden, tenzij informatieverstrekking besloten ligt in de aard van de projectmanagement opdracht, bijvoorbeeld bij de inschakeling van hulppersonen, adviseurs en dergelijke.

2.      Refitters  zal in het kader van de projectmanagement opdracht alle geëigende voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

3.      De opdrachtgever zal zonder toestemming van Refitters  aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Refitters, of haar werkwijze. Opdrachtgever zal aan derden geen bescheiden, met inbegrip van offertes, aan derden ter kennis brengen, zonder toestemming van Refitters.

Artikel  17.     Aansprakelijkheid

1.      Een tekortkoming van Refitters  jegens de opdrachtgever is toerekenbaar indien Refitters  :

a.      bij de uitvoering van de projectmanagement opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de projectmanagement opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig bureau had kunnen en moeten vermijden, en

b.      nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, en

c.      aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

2.      In geval van een toerekenbare tekortkoming is Refitters  slechts gehouden tot vergoeding van schade bestaande uit:

a.      de noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn gekomen;

b.      de kosten van het herstel van gebreken;

c.      de in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van andere bij het project of de realisatie van het object betrokken contractanten van de opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een rechtstreeks gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming van Refitters.

3.      De onder 2 genoemde schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Refitters voor haar werkzaamheden in het kader van de projectmanagementopdracht heeft ontvangen.

4.      Bij projectmanagementopdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

5.      Refitters  is voor schade die wordt toegebracht door haar personeel of door ingeschakelde hulppersonen uitsluitend aansprakelijk voor zover de dekking van de door Refitters  gesloten aansprakelijkheidspolis (volgens gangbare polisvoorwaarden)  reikt, tenzij de schade door opzet of bewuste roekeloosheid van haar leidinggevenden mocht zijn veroorzaakt.

Artikel 18.      Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht waar de projectmanagement opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 19.      Geschillen

1.      Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Refitters  zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

2.      Er is sprake van een geschil indien één van beide partijen zulks schriftelijk per aangetekende brief bevestigd.

3.      Wanneer het partijen niet lukt het geschil langs minnelijke weg op te lossen, zal het worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almere.

ALGEMENE VOORWAARDEN TURNKEY PROJECTEN

Artikel 1.      ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN REFITTERS B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Refitters B.V., hierna Refitters genoemd, alsmede op alle goederen die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen of anderszins. Afwijkende afspraken met wederverkopers of personeel van Refitters gesteld in orders of brieven, evenals de algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever, hierna de wederpartij genoemd, zijn slechts geldig indien en voorzover zij door de directie van Refitters nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2.      GELDIGHEID VAN AANBIEDINGEN     

2.1     Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2     Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.

2.3     Refitters verplicht zich haar offerte binnen één maand gestand te doen, gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter als in de offerte is aangegeven.

Artikel 3.      TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1     Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen door de schriftelijke mededeling aan Refitters dat de opdracht haar gegund is en de eventueel door Refitters benodigde documentatie is ontvangen en/ of nadat een kredietverzekeringsdekking ter keuze van Refitters is verkregen  en/ of nadat de bevestiging is ontvangen dat er een geconfirmeerd document is verkregen.

3.2     Indien de mededeling als bedoeld in 3.1 mondeling wordt gedaan, zal de wederpartij deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.

3.3     Indien binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan dat de opdracht Refitters is gegund dan zal Refitters de opdracht schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.

Artikel 4.      PRIJZEN

4.1     De geoffreerde prijzen gelden netto exclusief B.T.W., gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden en luiden in Nederlandse valuta, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2     De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, waaronder monetaire verhoudingen van binnen en buitenlandse valuta’s, loonsommen, grondstofprijzen, exportsubsidies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen moeten begrepen.

4.3     Indien er een wijziging op treedt in een of meer van de in artikel 4.2 genoemde factoren, voordat de levering heeft plaatsgevonden, heeft Refitters het recht de prijzen naar redelijkheid aan te passen.

4.4     De eventueel door Refitters te verlenen betaling- en andere kortingen hebben betrekking op de geoffreerde prijs exclusief B.T.W.

Artikel 5.      MEER- EN MINDERWERKEN, EXTRA KOSTEN

5.1     De wederpartij heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat, als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.

5.2     Meerwerk zal Refitters schriftelijk worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op uitvoering respectievelijk van Refitters op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

5.3     Refitters heeft het recht kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken zijn ontstaan, aan de wederpartij in rekening te brengen.

a.       Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Refitters worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.

b.       Wanneer overheidsvoorschriften van kracht worden, welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst aan Refitters niet bekend waren of bekend konden zijn.

5.4     De uit de leden 1 en 2 van dit artikel voortvloeiende meerder of mindere kosten zullen met inachtneming van het bepaalde in art. 8 verrekend worden een maand na het indienen van de daarop betrekking hebbende rekening.

5.5     Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit artikel bedoelde posten een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Refitters  behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. Art. 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 6       LEVERING

6.1     De wijze van levering zal per transactie nader worden overeengekomen. Zij gelden in ieder geval conform de ICC Incoterms 1990, of latere edities.

6.2     Op grond van de aard van de producten zal de leveringstermijn of het leveringstijdstip nader overeengekomen worden. Dit zal per transactie in een aparte overeenkomst vastgesteld worden. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door Refitters is ontvangen en bevestigd in overeenstemming met artikel 3 en tevens alle voor de uitvoering benodigde gegevens en de eventueel door Refitters gewenste zekerheid in de vorm van een l/c of bankgarantie door Refitters zijn ontvangen.

 Artikel 7      EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

7.1     Refitters behoudt zich de eigendom voor van alle op of bij het werk aangevoerde en verwerkte materialen totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting, waaronder die van meetwerk, extra- kosten en tussentijdse prijsverhogingen, heeft voldaan.

7.2     Eventuele tussenkomst van derden moet door de wederpartij direct worden medegedeeld. Kosten en lof verliezen van welke aard dan ook, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 8       AUTEURSRECHT

8.1     Refitters behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van de auteursrechten in verband met de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/ of offertes.

8.2     Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Refitters is het niet toegestaan om verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en /of offertes te kopiëren, aan derden te tonen of op andere wijze te gebruiken.

8.3     Indien wordt besloten dat aan Refitters geen opdracht zal worden verleend, dan moeten de door Refitters verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/ of offertes binnen veertien dagen franco (DDP) aan Refitters worden geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4     Indien in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel wordt gehandeld dan heeft Refitters recht op schadevergoeding, gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij aanbieding gedane prijsopgave.

Artikel 9       KWALITEIT EN KWANTITEIT

9.1     De opdracht omvat het gehele werk, zoals dit in de aanbieding is omschreven, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

9.2     De kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas, water of het net, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds, of het reinigen van andere zaken dan het te leveren en de meer hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Refitters zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs-, hef- of takelwerktuigen als extra werk zullen worden opgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3     Refitters behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.

Artikel 10     GARANTIE

10.1   Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

10.2   Voor de fabricagefouten, welke naar hun aard slechts na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3   Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, vangen de garantietermijnen aan bij oplevering van de gedeelten.

10.4   Refitters  garandeert dat de geleverde producten op het moment van levering voldoen aan de wettelijke veiligheids – en keuringseisen van het land van herkomst en/ of van het land waarnaar geëxporteerd wordt.

10.5   Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten niet worden bewaard en/ of gehanteerd overeenkomstig de bij de producten gevoegde voorschriften.

Artikel 11     RECLAMES

11.1   Eventuele klachten met betrekking tot de kwaliteit en/ of kwantiteit van de geleverde diensten/ producten dienen terstond in ieder geval niet later dan 2 dagen na ontvangst van de producten, door de wederpartij schriftelijk aan Refitters te worden gemeld. Melding dient hetzij telefonisch, gevolgd door schriftelijke bevestiging hetzij schriftelijk, per telefax te geschieden teneinde gehonoreerd te worden. Gebreken die pas in een later stadium geconstateerd kunnen worden dienen terstond na constatering aan Refitters te worden gemeld. Bij niet inachtneming van het voorgaande verliest de wederpartij elke aanspraak tegenover Refitters te zake van genoemde diensten/producten.

11.2   Bij reclamering door de wederpartij dient deze toe te staan dat Refitters een inspectie van de betrokken producten door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie kan laten plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor Refitters  Zo niet, dan zijn de kosten van rekening van de wederpartij.

11.3   Indien een reclame in het licht van de gemaakte kwaliteitsafspraken gegrond wordt bevonden is Refitters gehouden, zulks te harer keuze, de gereclameerde producten te vervangen, dan wel de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de verplichting de factuurwaarde van de goederen te betalen. In deze gevallen heeft de wederpartij niet de bevoegdheid tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst, noch de nakoming van zijn verplichtingen jegens Refitters  op te schorten.

11.4   Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op, tenzij de wederpartij hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft van Refitters.

11.5   De producten kunnen slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Refitters, voor haar rekening en risico worden geretourneerd.

Artikel 12     AANSPRAKELIJKHEID

12.1   Refitters aanvaardt bij offerte geen aansprakelijkheid voor een door of namens de wederpartij gemaakt uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

12.2   Refitters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderdelen, die de wederpartij zelf ter beschikking heeft gesteld.

12.3   Elke aansprakelijkheid van Refitters ten gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan Refitters  is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto faktuurwaarde van de producten of een percentage daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Refitters  Behoudens het hiervoor gestelde is Refitters jegens de wederpartij nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade, waaronder begrepen enige directe-, indirecte- en gevolgschade, uit welken hoofde van welken aard ook, uitgezonderd eventuele schade op grond van enige wettelijke aansprakelijkheid van Refitters jegens derden ten gevolge van de gebrekkigheid van haar producten, tenzij de oorzaak daarvan niet in redelijkheid aan Refitters kan worden verweten.

12.4   In geval van opdracht is Refitters bij ontwerpen die door de wederpartij of door derden zijn gemaakt, slechts aansprakelijk voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen; het bovenstaande geldt echter niet voor die onderden, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

12.5   Wenst de wederpartij bij opdracht de aansprakelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op Refitters over te dragen, dan zal Refitters niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat Refitters voldoende tijd is gelaten hieromtrent een beslissing te nemen, waarbij het gehele ontwerp bestudeerd en nagerekend moet kunnen worden en alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden zijn verstrekt. Deze overdracht zal niet kosteloos zijn, tenzij reeds uit de aanvraag bleek dat de wederpartij de aansprakelijkheid op Refitters wilde overdragen.

12.6   Refitters is vanaf het moment dat materialen, onderdelen of gereedschappen – die benodigd zijn voor de uitvoering van een opdracht – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, niet aansprakelijk voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderden en gereedschappen kunnen overkomen. Hieronder wordt mede verstaan ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij aan te tonen dat één en ander gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Refitters.

Artikel 13     UITVOERING VAN HET WERK

13.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

13.2   Dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

13.3   Dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of de montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

13.4   Dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de wederpartij, tenzij schuld van de zijde van Refitters komt vast te staan;

13.5   Dat (onder) vloeren vrij zijn van kalk-, cement-, en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

13.6   Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;

13.7   Dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Refitters zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze als daar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

Dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en /of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

Artikel          14 BETALING

14.1   De wijze van betaling zal tussen Refitters en de wederpartij worden overeengekomen. Voorzover niet anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum bij een Nederlandse bank in Nederland. De wederpartij is niet gerechtigd tot enigerlei korting of compensatie.

14.2   Indien en zodra de wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden wordt hij, onverminderd de Refitters  verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voorvloeiend, geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zal hij vanaf het ogenblik dat hij ingebreke is een rente verschuldigd zijn, zulks op basis van de geldende rente van de Nederlandsche Bank verhoogd met 3% per jaar en houdt Refitters zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten als gevolg van de niet-tijdige betaling door de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij. Zij bedragen tenminste (15)% van de hoofdsom en zijn opeisbaar door het enkele feit dat Refitters maatregelen tegen de wederpartij neemt.

14.3   Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt door Refitters als gevolg van de niet tijdige betaling door de wederpartij, daaronder begrepen de honoraria van door Refitters voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel         15 TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE, ADVIES EN NORMEN

Informatie m.b.t. het verwerken en toepassen van de producten, technisch advies en eventuele andere gegevens worden door Refitters naar beste wetenschap ter beschikking gesteld. Refitters aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor door haar verstrekte gegevens. Een verwijzing naar normen dient slechts ter omschrijving van de producten en verschaft zodoende geen garantieverplichting jegens de wederpartij.

Artikel.        16 OVERMACHT

16.1   In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn zowel Refitters als de wederpartij gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Onverwijld na het ontstaan van de overmacht situatie dient de in overmacht verkerende partij haar de wederpartij daarvan op de hoogte te stellen

16.2   Onder overmacht wordt hier verstaan welke omstandigheid waarmee de in overmacht verkerende partij redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd en welke evenmin voor rekening of risico van de betrokken partij komt. Hieronder wordt onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.

16.3   Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tengevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het eerste lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

16.4   Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht, is Refitters gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds op het werk aangevoerde materialen , al of niet verwerkt en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem gederfde winst daaronder begrepen.

16.5   In geval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Refitters tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

16.6   Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Refitters gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag tot surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de wederpartij, of van diens overlijden, is Refitters gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstdervingen andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.

16.7   In bovenstaande gevallen is iedere vordering, welke Refitters ten laste van de wederpartij heeft, direct opeisbaar.

16.8   Het in lid 1 bepaalde, is van overeenkomstige toepassing in gevallen waarin de wederpartij de opdracht om hem motiverende redenen geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren.

16.9   Indien de annulering, zoals vermeld in lid 8, door Refitters wordt goedgekeurd, is de wederpartij terzake van schadevergoeding aan Refitters een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een ander percentage zijn overeengekomen.

Artikel.17     TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1   Op deze algemene voorwaarden en alle daarop gebaseerde door Refitters aangegane overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.2   Alle geschillen tussen partijen ontstaan door het gebruik van deze algemene voorwaarden  en /of daarop gebaseerde overeenkomsten zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere

contact@refitters.nl

Almere
085-800 1239

               

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden 2018 - Refitters B.V. | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy Verklaring | Cookie verklaring

Kantoorinrichtingscalculator

Benieuwd wat de inrichting van uw kantoor kost? U berekent het snel en simpel met onze handige kantoorinrichtingscalculator.


Bereken nu! x